Dale Carnegie

6 วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้คนชอบคุณ

ผมพึ่งอ่านหนังสือ How to Win Friends and Influence People ที่เขียนโดย Dale Carnegie จบ ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนมาเกือบๆ ร้อยปีแล้ว แต่หลักการต่างๆ...

Read More