Self Development

สกิลที่สำคัญที่สุดที่ Founder ทุกคน “ต้อง” ฝึกฝน

สกิลสำคัญที่สุดที่ Founder ทุกคน “ต้อง” ฝึกฝน… ไม่ใช่สกิลการขาย การบริหารคน หรือการบริหารงาน . . . แต่เป็นสกิลในการบริหารสภาพจิตใจของตัวเอง เพราะ Founder ทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์ที่เป็น...

Read More
Page 1 Page 2