Frederick Longbridge

โคลนตมหรือดวงดาว? อยู่ที่คุณเลือกมอง

“สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย” แปลโดยเจษฏาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ (F. Hilaire) ผมได้ยินสุภาษิตนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆ อาจะเป็นเพราะผมเรียนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ (บราเดอร์ ฟ. เป็นบราเดอร์คนสำคัญของโรงเรียน) แต่ตอนนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในประโยคนี้มากนักและก็หลงๆ...

Read More