instagram

แนวคิดง่ายๆ เพียง 1 ข้อที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดในปี 2021 (และปีหน้าๆ)

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อะไรที่เคยใช้ได้ผลใน 10 ปีก่อน (หรือแม้กระทั่ง 2-3 ปีก่อน) อาจจะใช้ไม่ได้ผลในวันนี้แล้วก็เป็นได้ กราฟแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานั้นสั้นลงเรื่อยๆ การเปลี่ยนผ่านจากการปฏิวัติเกษตรกรรมไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นใช้เวลาถึง 8,000 ปี แต่ระยะเวลาตั้งแต่มนุษย์โลกคนแรกไปถึงดวงจันทร์จนถึงยุคแห่งอินเทอร์เน็ต (www) นั้นถูกย่อให้สั้นเหลือเพียงแค่...

Read More